Vi genomför därför en nyemission där du erbjuds köpa aktier i bolaget som i dagsläget redan har ca 200 aktieägare – dessa aktieägare har stöttat bolaget under många år och kommer därför erbjudas rabatt. Notera att vi har ett godkänt USA-Patent skriftligt värderat till 10 MSEK (se bilaga).

Villkor:
Pris per aktie – 0,5 kr (bolaget har endast Serie B – alla aktier lika värde)
Totalt antalet aktier i denna emission – 3 miljoner aktier

När du bestämt dig för att bli delägare skickar bolaget ut en avräkningsnota (kvitto) som du signerar och skickar i retur till oss (2 ex). När du betalt aktierna får du en avräkningsnota tillbaka med vår signatur. Därefter förs du in in vår aktiebok. För nuvarande aktieägare kostar aktien 0,50 kr/aktie.

Ring eller maila för mer information.

Tack och välkomna som aktieägare.